Giải thưởng năm 2021

Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Giải thưởng năm 2020

Khởi tạo thực tại mới

GIẢI THƯỞNG ĐẶC QUYỀN
Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.
GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT
Tổng giá trị: 350.000.000 VND. Trong đó, đội chiến thắng nhận được giải thưởng 200.000.000 VND.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.