Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bài toán | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Bài toán

Chọn một bài toán để chia sẻ ý tưởng của bạn hoặc bình chọn cho ý tưởng bạn yêu thích

20/09/2022
Tổng quan Tương tác người máy thông qua nhận dạng hành vi biểu cảm qua hình ảnh và âm thanh là một bài toán rất quan trọng nhất là với AI robot. Tương tác robot có cảm xúc đang là xu hướng của thế giới. Thực trạng hiện tại Tuy nhiên, các giải pháp hiện nay chưa có sự kết hợp tốt giữa âm thanh và hình ảnh. Mong muốn lời giải Chúng tôi mong muốn tìm kiếm giải pháp công nghệ cho bài toán này, ứng dụng cho dòng AI robot để chúng có thể tương tác một cách thông minh cho người Việt.

Tổng: 1, trang 1/1.

© Viettel Group 2020. All rights reserved.