Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bài toán | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Bài toán  /Lĩnh vực ưu tiên trong CĐS QG

© Viettel Group 2020. All rights reserved.